Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

finanse i biznes

08 czerwca 2011

Nie ka?dy mo?e zosta? posiadaczem karty American Express. Jest ona przeznaczona tylko dla tych osób, które w ci?gu roku wydaj? nie mniej ni? 250 tysi?cy dolarów. W dodatku z tytu?u posiadania karty American Express nale?y ui?ci? coroczn? op?at? w wysoko?ci 2 500 dolarów. Oczywi?cie 250 tysi?cy dolarów to minimum, a przecie? posiadacze tej ekskluzywnej karty wydaj? o wiele wi?cej.

 

 

Istnieje kilka rodzajów kart, jednak najbardziej luksusowa to wykonana z tytanu American Express Centurion, znana równie? pod nazw? Czarna Karta. Istnieje ona od 1999 roku. ??czna liczba jej posiadaczy to 10 tysi?cy osób na ca?ym ?wiecie, w tym zaledwie kilkana?cie w Polsce. O Czarn? Kart?, nie mo?na wnioskowa?. ?eby dosta? j? w swoje r?ce, trzeba by? zaproszonym do programu Centurion przez nowojorsk? central? American Express.

 

 

 

Korzy?ci p?yn?ce z posiadania karty American Express Centurion jest mnóstwo. W?a?ciciele Czarnej Karty maj? dost?p do wielu luksusowych us?ug, do których zalicza si? m.in. dost?p do wynajmu ekskluzywnych jachtów, samochodów, a nawet prywatnych odrzutowców. Co ciekawe, te osoby, które w przeci?gu roku wydadz? najwi?cej pieni?dzy, korzystaj?c z American Express Centurion, s? nagradzani w ramach programu lojalno?ciowego. Nagrody s? nie byle jakie - w 2008 roku by?a to ?ód? motorowa 27 ft Classic Mahogany Boat firmy Grand Craft Boat Company, natomiast w roku 2009 – samochód marki Porsche 911 Carrera. Inne us?ugi, do których maj? dost?p posiadacze Czarnej Karty, to prywatny doradca w butikach ?wiatowej s?awy, wynaj?cie pokoju w hotelu bez uprzedniej rezerwacji i mo?liwo?? skorzystania z jednej bezp?atnej doby w najbardziej luksusowych hotelach na ca?ym ?wiecie.


Zamknij

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com