Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

kultura i sztuka

Inwestycje w luksusowe dzie?a sztuki

06 listopada 2010

Art Banking to us?uga ma?o znana na polskim rynku finansowym. A szkoda, cho?by z tego powodu, ?e zyski z handlu dzie?ami sztuki s? wolne od podatku dochodowego, je?li tylko przerwa mi?dzy transakcj? kupna i sprzeda?y eksponatw przekracza sze?? miesi?cy. Zyski - p? roku to okres zbyt krtki, aby osi?gn?? znaczne zyski.

Najkrtszym okresem jaki powinno si? rozwa?a? z tego typu inwestycji to pi?? lat. Poniewa? za spraw? braku poda?y warto?ciowych i wiekowych dzie? sztuki nie przybywa, zw?aszcza ?e najbardziej poszukiwanym towarem s? dzie?a artystw ju? nie?yj?cych i si?? rzeczy nie tworz?cych ju? nowych, warto?? ich prac pozostawionych potomno?ci zyskuje na warto?ci w tempie geometrycznym i to w sposb niezale?ny od bie??cej koniunktury na rynkach finansowych. Trudno spodziewa? si? by ceny obrazw by?y zale?ne od kosztw farb, a br?zowych rze?b od koniunktury na rynkach metali. Inwestycja w sztuk? jest wi?c idealnym narz?dziem do zdywersyfikowania portfela o niewielu aktywach mo?na powiedzie?, ?e s? niewra?liwe, na to co dzieje si? na rynkach.

Istotnym czynnikiem jest natomiast poziom zamo?no?ci spo?ecze?stwa im liczniejsza jest klasa ?rednia, tym wi?kszy jest popyt na sztuk?, ktrej ceny w takiej sytuacji rosn?. Za sztandarowy przyk?ad takiej sytuacji niech pos?u?y wsp?czesna Rosja nowobogaccy milionerzy s? w stanie zap?aci? kilka milionw euro za obraz rosyjskiego malarza, ktry przed dekad? nie by? wyceniany nawet na 1 proc. obecnej warto?ci.

Rwnie? w Polsce inwestycje w sztuk? ciesz? si? coraz wi?kszym powa?aniem w modzie jest malarstwo realistyczne z ko?cwki ubieg?ego wieku. Za obraz uznanego rzemie?lnika w swoim fachu ceny potrafi? by? czterokrotnie wy?sze ni? cho?by pi?? lat temu. Rynek dzie? sztuki mo?na porwna? do stanu rynku nieruchomo?ci sprzed lat pi?ciu inwestycyjnie dopiero wwczas raczkowa?, a teraz kwitnie.

Oczywi?cie jak ka?dy rynek tak samo i sztuka podlega okre?lonym trendom raz w modzie s? reali?ci, innym razem impresjoni?ci, w innych latach ludzie potrafi? zap?aci? ma?? fortun? za ewidentny kicz.

Trudno raczej oczekiwa?, aby doradca finansowy by? zarazem profesorem historii sztuki czy potrafi? wskaza?, ktry obraz oka?e si? ?wietn? inwestycj?, ale jego zadanie jest inne. Je?li ju? klient private bankingu jest zainteresowany inwestycjami w sztuk?, po prostu przedstawiany jest fachowcom z bran?y. Niewiele osb o tym wie, lecz w Polsce dzia?aj? podmioty podejmuj?ce si? inwestycyjnego doradztwa, je?li chodzi o sztuk? w?a?nie, a nawet prowadz? na ?yczenie klientw us?ug?, ktr? mo?na nazwa? art management w ich imieniu dokonuj? transakcji kupna i sprzeda?y eksponatw. Szczerze mwi?c takie rozwi?zanie wydaje si? by? najbardziej sensown? inwestycj? w sztuk?, bowiem gromadzenie eksponatw pod w?asnym dachem mo?e okaza? si? niebezpieczne. Nie chodzi nawet o strach przed kradzie?? przed tym mo?na si? ubezpieczy?. W?a?ciciele np. obrazw, nawet je?li kupili je w celach inwestycyjnych i do tej pory nie mieli do czynienia ze sztuk?, do?? szybko ?api? bakcyla i zamiast my?le? o realizacji zyskw, zaczynaj? kombinowa? jakby tu rozbudowa? kolekcj?. Po prostu trudno rozsta? si? z obrazem, ktry nie do??, ?e u?wietnia np. gabinet, to w dodatku z wiekiem zyskuje na warto?ci. Ale to ju? zupe?nie inna historia.

Rynek kolekcjonerw rz?dzi si? swoimi prawami, dlatego dobrze jest skorzysta? wiedzy ekspertw na ten temat, zw?aszcza je?li sztuk? traktuje si? w kategoriach inwestycji. Z kilku tysi?cy malarzy, ktrych co roku produkuj? akademie sztuk pi?knych, zaledwie kilku cieszy si? p?niej rynkowym uznaniem. Taktyka kupowania np. obrazw na chybi? trafi? w galeriach niekoniecznie musi si? sprawdzi?. Chyba, ?e obraz kupuje si? tylko w celach dekoracyjnych wtedy jest to wy??cznie sprawa gustu kupuj?cego. A je?li sztuka ma te? dawa? zyski...


Zamknij

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com