Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

kultura i sztuka

02 czerwca 2011

Spektakl „Made in Poland” w re?yserii Przemys?awa Wojcieszka zaczyna? swoj? karier? niepozornie – pierwsze widowiska organizowane by?y na Scenie Na Piekarach w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Szybko spektakl zacz?? przyci?ga? t?umy widzów. Popularno?? „Made In Poland” w krótkim czasie tak bardzo wzros?a, ?e spektakl zosta? zarejestrowany przez TVP Kultura.

 

 

Sztuka telewizyjna w 2007 roku otrzyma?a nagrod? Grand Prix Mi?dzynarodowego Festiwalu Twórczo?ci Teatralnej Prix Visionica. Od tej pory s?awa tego spektaklu wci?? si? rozprzestrzenia?a. W 2008 roku ten hit teatralny trafi? na scen? nowojorsk?, we wspó?pracy z teatrem 59E59, znajduj?cym si? w ?cis?ej czo?ówce teatrów off-Broadway na Manhattanie. G?ównym bohaterem „Made In Poland” jest kilkunastoletni Bogu?, który nie mo?e odnale?? si? we wspó?czesnym ?wiecie, do otaczaj?cej go rzeczywisto?ci odnosi si? negatywnie, wr?cz z nienawi?ci? i z agresj?. Jego frustracja nie mo?e znale?? konstruktywnego uj?cia. Posta? Bogusia jest pe?na groteski – ten wielki buntownik znajduje si? na utrzymaniu matki i jest od niej uzale?niony, a swój bunt manifestuje w sposób dziecinny – zwrotem „fuck off” wypisanym na czole. Nie zmienia to jednak faktu, ?e ?yje on w ?wiecie irracjonalnym, pozbawionym jakichkolwiek warto?ci, bez perspektyw. Mimo ironii, groteski i du?ej dawki humoru „Made In Poland” to opowie?? sk?aniaj?ca do refleksji nad kondycj? wspó?czesnego cz?owieka. W 2010 roku na kanwie spektaklu powsta? film fabularny pod tym samym tytu?em.


Zamknij

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com