Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Moda i styl

Okulary Cameleon zmieniaj?ce barw?.

27 września 2011

Absolutnym hitem, który wymy?lili naukowcy z Connecticut b?d?… okulary, które zmieniaj? barwy. Jak to mo?liwe? Kto wpad? na ten genialny i innowacyjny pomys??

No dobrze, mo?e nie taki innowacyjny, poniewa? ju? wcze?niej by?y podejmowane próby stworzenia podobnej technologii, jednak by?y one du?o bardziej kosztowne ni? ta. Zosta?a ona opracowana przez Grega Sotzinga, który wraz ze swoim zespo?em skonstruowa? okulary „kameleona”. Jak to mo?liwe? Wszystko dzi?ki elektrochromatycznym soczewkom, które b?d? znajdowa? si? pod kontrol? pr?du..Wynikiem na taki bodziec elektryczny ma by? reakcja przypominaj?c? t? na ?wiat?o. W?a?nie dzi?ki temu, ?e b?d? one pod wp?ywem pr?du i dzi?ki wykorzystaniu odpowiedniej mieszaniny polimerów b?d? zmienia? barw?.

Okulary te b?d? nietrwa?e, ale stosunkowo niedrogie, dlatego je?li zapomnimy ich z ?awki w parku czy upadn? nam na ziemi?, b?dziemy mogli zakupi? drugi egzemplarz za stosunkowo niezbyt wygórowan? cen?. Gad?et ten wzbudzi? du?e zainteresowanie… armii. Przede wszystkim dlatego, ?e okulary te mia?yby zosta? wykorzystane w formie ochrony oczu podczas udzia?u ?o?nierzy w ekstremalnych akcjach, Ich twórca Greg Sotzing s?dzi jednak, ?e wi?ksze zainteresowanie b?dzie mo?na spotka? ze strony hollywoodzkich gwiazd. Obecnie trwaj? negocjacje mi?dzy firm? Grega Sotzinga i Michaela Invernale’a (Alphachromics) z salonami zajmuj?cymi si? sprzeda?? okularów, jednak niebawem maj? znale?? si? na rynku.

 

 

 


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com