Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Apartamenty luksusowe

ARTEMA czyli luksusowe i funkcjonalne wn?trza dla bardzo wymagaj?cych

30 grudnia 2011

Od pewnego czasu coraz cz??ciej s?yszy si? o niezwyk?ym wp?ywie otoczenia na psychik? cz?owieka, ktry w nim przebywa. Wszystko powinno w nim by? harmonijne, starannie wywa?one i umieszczone na swoim miejscu. Bardzo istotne s? kolory, z ktrych ka?dy przekazuje zupe?nie inn? energi?, mo?e rwnie? wp?ywa? na samopoczucie, rozja?nia? lub przyciemnia? pomieszczenia i nadawa? im niepowtarzalny klimat. Oddzielny elaborat mo?na by napisa? o samych o?wietleniu... ?wiatow? karier? robi wywodz?ce si? z Dalekiego Wschodu feng shui, popularna staje si? te? typowa prasa wn?trzarska,w ktrej mo?na znale?? wiele interesuj?cych pomys?w. Zwykle szcz??liwi w?a?ciciele z zapa?em przyst?puj? do urz?dzania swoich nowych czterech ?cian, staraj? si?, ?eby by?y oryginalne, modne, ale zarazem wyra?a?y ich osobowo??. Czasami jednak pomys?y na wn?trza mog? by? jak nieoszlifowany diament. W?a?nie dlatego warto do wsp?pracy przy urz?dzaniu zaprosi? fachowcw, ktrzy wys?uchaj? pomys?w, przefiltruj? je przez mo?liwo?ci lokalu, zaproponuj? co? od siebie, dzi?ki czemu b?dzie mo?na stworzy? nietuzinkowe, luksusowe, stylowe, a zarazem niezwykle funkcjonalne wn?trza, w ktrych doskonale b?dzie czu? si? ka?dy domownik.

Decyduj?c si? na pomoc fachowca, warto wybra? projektantw wn?trz z do?wiadczeniem. Do takich z ca?? pewno?ci? zalicza si? Pracownia Architektury Wn?trz ARTEMA z Krakowa, na ktrej czele stoi Agnieszka Krawczyk, absolwentka Wydzia?u Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej i Szko?y Aran?acji Wn?trz i Przestrzeni w Krakowie. Firma ARTEMA nie boi si? nowych wyzwa?, podejmuje si? urz?dzania prywatnych mieszka? i apartamentw, ale te? r?nego rodzaju lokali u?yteczno?ci publicznej. W prowadzonych projektach zwraca si? przy tym uwag? na znalezienie z?otego ?rodka mi?dzy dok?adno?ci? i precyzj? przejawiaj?c? si? w ka?dym detalu, funkcjonalno?ci? oraz nawet najbardziej nietypowymi potrzebami klienta. ARTEMA nie dzia?a w pojedynk?. Do wsp?pracy zaprasza inne cenione firmy z bran?y, co w efekcie pozwala stworzy? niezwyk?e w pe?nym tego s?owa znaczeniu wn?trza.

W zrealizowanych projektach pojawiaj? si? proste, klasyczne meble w stonowanych kolorach. Zazwyczaj ciep?e be?e, ch?odna biel, stonowane szaro?ci nadaj? wn?trzu wyrafinowany, luksusowy i elegancki charakter. Cz?sto wykorzystywane s? motywy florystyczne. Pe?ne energii, ogni?cie czerwone r?e pokrywaj?ce jedn? ze ?cian zazwyczaj silnie kontrastuj? z meblami i pozosta?ymi ?cianami w stonowanych, wyciszaj?cych barwach. Pojawiaj? si? rwnie? inne, intensywne kolory, m. in. intryguj?cy, magnetyzuj?cy turkus oraz tajemniczy fiolet. Popularne s? typowo naturalne wyko?czenia, drewno w r?nych kolorach i o r?nej fakturze, kamie?, imponuj?ce kominki. Ciekawym zabiegiem jest tak?e urz?dzanie wn?trz w kolorach bia?ym i czarnym. Z pozoru klasyczna mieszanka barw pozwala wykreowa? niepowtarzalne wn?trza. Ozdob? wielu wn?trz staje si? te? o?wietlenie. Lampy nie tylko eksponuj? detale i tworz? klimat pomieszczenia. Stawa? mog? si? rwnie? gustown? i bardzo stylow? ozdob? jak chocia?by finezyjne ?yrandole w luksusowych wn?trzach.

Najciekawsze zrealizowane projekty, wizualizacje i wszystkie dalsze informacje o firmie mo?na znale?? na stronie internetowej Pracowni Architektury Wn?trz ARTEMA pod adresem www.artema.com.pl


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com