Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Hotele luksusowe

09 stycznia 2012

„Niech ?yje bal…”, ?piewa?a swego czasu Maryla Rodowicz. Zaktualizowana linijka tej piosenki mog?aby dzi? brzmie? „Niech ?yje bankiet!” I nie odnosi si? to, bynajmniej, tylko do bankietów firmowo-biznesowych, lecz coraz cz??ciej dotyczy tak?e imprez towarzysko-kulinarnych organizowanych na p?aszczy?nie prywatnej.

 

http://www.KoziGrod.pl/

 

„Organizowanie uroczysto?ci rodzinnych takich jak komunie, chrzciny, rocznice ?lubu, znacz?ce (tak zwane okr?g?e) urodziny i wszelkie jubileusze coraz cz??ciej wykracza poza progi rodzinnego domu”  – mówi Anna Puchalska, ekspert w dziedzinie przygotowa? i prowadzenia tego typu imprez w Hotelu Kozi Gród pod Gda?skiem.  I przekonuje, ?e zlecenie zorganizowania bankietu lub przyj?cia wcale nie musi oznacza?, ?e kobieta nie dba o dom i rodzin?, ?e jest niezorganizowana lub leniwa.  
My, kobiety, pe?nimy na co dzie? wiele ról, z których ka?da ma swoje plusy, ale te? – jak podkre?la Anna Puchalska – wi??e si? z ca?? list? obowi?zków. W domu ?ona, partnerka, matka, gospodyni. W relacjach rodzinnych i prywatnych córka, siostra, synowa, szwagierka, przyjació?ka, kole?anka. Poza domem pracownica, zwierzchnik, w?a?cicielka biznesu, osoba za?atwiaj?ca rozmaite sprawy w urz?dach, p?ac?ca rachunki, b?d?ca w drodze, w podró?y s?u?bowej lub tej codziennej, z domu do pracy, z uwzgl?dnieniem szko?y, klubu sportowego (swojego lub dziecka), hipermarketu, salonu fryzjersko-kosmetycznego itd. „Próbujemy stan?? na wysoko?ci zadania w ka?dej dziedzinie ?ycia” – zauwa?a Anna Puchalska. „Tylko jakim kosztem?”


Domen? kobiety jest troska o podtrzymywanie tradycji w zwi?zku i w rodzinie. „Celebrowanie specjalnych wydarze? ch?tnie dzielimy z bliskimi nam osobami, ale samo ich przygotowanie ju? niekoniecznie.” – zauwa?a Anna Puchalska.  „A przecie? przygotowanie komunii, chrzcin, urodzin, nie mówi?c ju? o weselu, wi??e si? z du?ym nak?adem czasu i pracy oraz, nierzadko, wysokim poziomem stresu. Dlatego zlecenie organizacji takiej imprezy specjalistom jest dla wielu rodzin, a g?ównie kobiet, wybawieniem. Pozwala te? kobiecie korzysta? z tej okazji, a nie biega? z kuchni do jadalni troszcz?c si? o potrzeby innych.”
Pani Anna zach?ca do odwiedzenia po?o?onego zaledwie 25 km od centrum Gda?ska, w przepi?knym otoczeniu lasów Koziego Grodu, i zorganizowania w?a?nie tam swojej uroczysto?ci. „Zlecaj?c nam organizacj? takiego wydarzenia mog? Pa?stwo by? pewni, ?e uroczysto?? b?dzie niezapomniana i dopracowana pod ka?dym wzgl?dem” – mówi z przekonaniem.

 

 

 

Nasza redakcja postanowi?a przyj?? zaproszenie Pani Anny na jedno z uroczysto?ci w Hotelu Kozi Gród. Byli?my jedynie obserwatorami i uwa?nie przyjrzeli?my si? wystrojowi, obs?udze. Wykwintna kuchnia w restauracji oferuje znakomite dania (kaszubskie, polskie oraz kuchni ?wiatowej) a jej specjalno?ci? jest dziczyzna.
Z kolei delikatne, eleganckie, naturalne kompozycje kwiatowe, proponowane przez wspó?pracuj?c? z nimi profesjonaln? florystk? doskonale uzupe?ni? wn?trza hotelu.

 


Go?cie mog? cieszy? si? komfortem w restauracji, pubie, na tarasie i w ogrodzie. Mog? równie? korzysta? z czterech sal bankietowych, z których jedna jest w odr?bnej cz??ci hotelu z kominkiem i tarasem. Naszym zdaniem niezwyk?? atrakcj? s? równie? bankiety na wolnym powietrzu przy grillu b?d? ognisku. Szczególnie polecamy Pa?stwu zdj?cia w przepi?knym plenerze, atrakcje sportowe, rekreacyjne oraz ekstremalne.  Doskona?ym pomys?em b?d? równie? zabawy dla dzieci z animatorem.
Je?eli zastanawiaj? si? Pa?stwo nad sp?dzeniem wolnego czasu w wyj?tkowym i luksusowym miejscu to polecamy Hotel Kozi Gród niedaleko Gda?ska.Przygotowaniem i nadzorowaniem spotka? grupowych zajmuj? si? manad?erka dzia?u sprzeda?y i marketingu Pani Anna Puchalska.

Hotel Kozi Gród, ul. Le?ników 3, 83-047 Pomlewo, tel. 58 692 07 80, www.KoziGrod.pl

 

 


Zamknij

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2019 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com