Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Hotele luksusowe

03 maja 2014

Nasza redakcja z czystym sercem poleci? mo?e podró?owanie z biurem Unique Moments organizuj?cym wyprawy do najbardziej rajskich miejsc na Ziemi. Nie do?? przy tym, ?e miejsca s? rajskie, to w dodatku same wyprawy szyte s? na miar?, bo to klient wybiera termin wyjazdu, rodzaj zakwaterowania oraz atrakcje, które chce zobaczy?, a przez ca?y czas pobytu mo?e liczy? na pomoc polskiego rezydenta.

 

Skorzystali?my z oferty biura i byli?my na Bali. Wspania?a wyspa po?o?ona osiem stopni na po?udnie od równika przez ca?y rok zachwyca soczyst? zieleni? palm, drzew i wiecznie kwitn?cych egzotycznych kwiatów. Wspania?a przyroda, piaszczyste pla?e, ciep?e wody oceanu – ju? dla samych widoków warto tu przyjecha?. Ale przyroda to zaledwie jedna z atrakcji wyspy. Egzotyczne Bali fascynuje równie? wszystkich mi?o?ników nieznanych kultur. W odró?nieniu od innych wysp Indonezji, mieszka?cy Bali nie s? muzu?manami. Ich religia to po??czenie animizmu i hinduizmu z elementami buddyzmu. Na wyspie czci si? oko?o tysi?ca bogów, znale?? mo?na tysi?ce ?wi?ty? publicznych i jeszcze wi?cej familijnych. Balijska religijno?? jednak przejawia si? nie tylko w zami?owaniu do wznoszenia ?wi?ty?, ale i w ta?cu (na wyspie wyró?nia si? ich oko?o 400) oraz u?miechu i ?yczliwo?ci, bo Balijczycy bezinteresownie lubi? ludzi, s? nimi zainteresowani i zawsze im przyja?ni. Jak?e inne podej?cie do tego, z jakim najcz??ciej spotka? si? mo?na na zdominowanym przez indywidualistów Zachodzie.

 

 

Podró?owanie z biurem Unique Moment nie przypomina wczasów z innymi biurami podró?y. Chocia? tury?ci mog? liczy? na wsparcie i pomoc, to jednak mog? te? pozna? wysp? w pe?nej okaza?o?ci, a nie jedynie zza szyb autokaru czy z perspektywy pi?ciogwiazdkowego hotelu. Polecamy zw?aszcza wycieczk? na balijsk? wie?, gdzie mo?na podejrze?, jak ?yj? mieszka?cy wyspy, jak równie? i wypraw? na poblisk? Jaw?, gdzie obejrze? mo?na nie tylko niesamowite wulkany, ale równie? i majestatyczne ?wi?tynie.

Na Bali s? te? wspania?e warunki do bardziej aktywnego wypoczynku. Polecamy sporty wodne, wycieczki katamaranem, wyprawy do miejscowych parków i ogrodów zoologicznych, gdzie zobaczy? mo?na egzotyczne gatunki ro?lin i zwierz?t lub nawet przejecha? si? na grzbiecie s?onia. W?a?ciwie ka?da z tych atrakcji to ju? obietnica wspania?ej przygody, któr? zapami?ta si? na ca?e ?ycie.

 

 

Jeste?my urzeczeni wysp? Bali, a przy okazji zauroczeni obs?ug? biura Unique Moment. W my?l zasady, apetyt ro?nie w miar? jedzenia, ju? szykujemy si? na kolejn? wypraw? w rajskie miejsce. Akurat jest w czym wybiera?, bo z biurem pojecha? mo?na na Seszele, zobaczy? Mauritius, Zanzibar czy wylegiwa? si? na przepi?knych pla?ach Hawajów. I to w dodatku przez ca?y rok, bo w ko?cu w rajskich miejscach wakacje nigdy si? nie ko?cz?.


Zamknij

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com