Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Hotele luksusowe

12 stycznia 2012

Milesaway Travel – presti?owy magazyn o podró?ach i luksusie – zaprasza na rejs ?ladami wielkich odkrywców. W?oska firma Silversea Cruises zaprezentowana w najnowszym numerze magazynu Milesaway Travel proponuje wyprawy pe?ne przygód ku najdalszym zak?tkom globu. Podczas ekspedycji np. w polarne rejony ziemi mo?na napotka? nied?wiedzie polarne, morsy czy foki grenlandzkie.
Urok rejsów wycieczkowych przyci?ga z roku na rok coraz wi?cej ?wiadomych turystów. Obserwuj?c ?wiatowe trendy, coraz wyra?niej mo?na dostrzec ró?nice dziel?ce masowych operatorów od specjalistów w dziedzinie organizacji ekskluzywnych i nietypowych morskich podró?y.

Silversea Cruises to rodzinna firma, która oferuje luksusowe rejsy wycieczkowe w formule all-inclusive. Jedn? z propozycji jest podró? statkiem Silver Cloud, zabieraj?cym na pok?ad maksymalnie 300 osób, który gwarantuje o wiele wi?kszy komfort podró?owania ni? ogromne statki pasa?erskie. Zapewnia tym samym intymno?? oraz najlepszy serwis, a z drugiej strony oferuje zwiedzanie mniej popularnych portów i zatok, gdzie cz?sto czeka wi?cej atrakcji ni? w g?ównych przystaniach.

„Szybkie tempo ?ycia wp?ywa na sposób, w jaki wypoczywamy. Poszukujemy ofert wypoczynku umo?liwiaj?cych obejrzenie wszystkiego w jak najkrótszym czasie. W przypadku ekskluzywnych ekspedycji ta filozofia odchodzi do lamusa – to podró?owanie jest celem samym w sobie. Idea slow travel pozwala nam zbli?y? si? do rytmu ?ycia rdzennych mieszka?ców, pozna? ich kultur?, rozejrze? si? wokó? siebie i prawdziwie ws?ucha? w przyrod?, a na to potrzebujemy co najmniej kilkunastu dni. Rejsy wyprawowe oferowane przez Silversea Cruises s? jedn? z mo?liwych form pe?niejszego do?wiadczenia miejsc, które odwiedzamy” – powiedzia? Robert Pos?ajko, redaktor Milesaway Travel.

Specjalnie dla mi?o?ników wypraw pe?nych przygód ku najdalszym zak?tkom globu powsta?a Silversea Expeditions. To koncepcja ekskluzywnego sposobu organizacji rejsów wyprawowych. W Silversea Expeditions ka?da podró? jest inna, poniewa? trasy rejsów modyfikowane s? przez specjalistów w zale?no?ci od stanu wód i lodu oraz okresowych migracji zwierz?t.

Najlepsze wyprawy obejmuj? wybrze?a i wyspy Ameryki ?aci?skiej, nieznane zak?tki Europy oraz rejs ?ladami Bartolomeu Diasa wzd?u? zachodniego wybrze?a Afryki, od Teneryfy po Przyl?dek Dobrej Nadziei. W?ród miejsc, w których zatrzymuje si? statek s? m.in. Dakar, rezerwat Abuko w Gambii, krystalicznie czyste pla?e Săo Tome, kraina Voodoo w Beninie oraz Walvis Bay w Namibii, gdzie organizowane jest pustynne safari.

 

 

„Dla mnie rejsy to mo?liwo?? pod??ania ?ladami s?ynnych odkrywców oraz wyraz prawdziwej mi?o?ci do morza. Od pocz?tku swego istnienia ludzko?? fascynowa?a si? bezkresnymi akwenami. Antyczne cywilizacje rozwin??y si? tak znakomicie w du?ej mierze dzi?ki ?egludze. Handlarze i ?o?nierze powoli przemieniali si? w odkrywców, gotowych przemierza? nieznane wody nie tylko dla zdobycia bogactwa, ale równie? dla zaspokojenia swojej ciekawo?ci ?wiata” – mówi Ralph Steffen, ekspert w firmie Silversea Cruises.

Podczas wypraw arktycznych konieczne jest zamówienie wysokich nieprzemakalnych butów, które zapewni? bezpiecze?stwo i komfort podczas opuszczania pontonowych zodiaków i wchodzenia do lodowatej wody oraz umo?liwi? poruszanie si? po l?dolodzie.

Cena 10-dniowej ekspedycji po Morzu Arktycznym w podstawowej kategorii kabin od 8353 dolarów ameryka?skich.

Wi?cej informacji na www.milesawaytravel.pl oraz w najnowszym wydaniu magazynu Milesayway Travel.


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com