Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Hotele luksusowe

Lot w klasie biznes z nowymi fotelami od Lufhansa

16 marca 2012

Najwa?niejsz? cech? nowych foteli Klasy Biznes w Lufthansie jest p?aska powierzchnia do spania o d?ugo?ci 1,98 m. Po naci?ni?ciu jednego guzika fotel zamienia si? w wygodne ??ko. Fotel jest wyj?tkowo komfortowy zarwno po roz?o?eniu, jak rwnie? w pozycji odchylonej czy wyprostowanej. Posiada intuicyjn? regulacj? oraz zapewnia dodatkowe miejsce na baga?. Pasa?er ma rwnie? do dyspozycji rozbudowany systemem rozrywki. Za kilka tygodni, gdy nowy jumbo jet Boeing 747-8, rozpocznie regularne rejsy, pasa?erowie Lufthansy b?d? mogli po raz pierwszy skorzysta? z wszystkich atrakcji nowej kabiny Klasy Biznes.

W 2007 r. Lufthansa przeprowadzi?a ankiet? w?rd ponad 500 osb cz?sto korzystaj?cych z jej us?ug. Pasa?erowie wskazywali w?asne oczekiwania i sugestie dotycz?ce konstrukcji oraz dzia?ania foteli Klasy Biznes. W oparciu o wyniki ankiety linie lotnicze posz?y o krok dalej
i stworzy?y r?ne projekty nowych foteli, wsp?pracuj?c z ekspertami w dziedzinie ergonomii, designu oraz producentami foteli. W 2010 r. przeprowadzono o?miotygodniow? prb? na trasie Frankfurt Nowy Jork Frankfurt. ??cznie 1 349 pasa?erw oraz specjalny zesp? badawczy ocenili prototyp fotela podczas lotw LH 400 i LH 401 pod k?tem wygody, ?atwo?ci u?ytkowania i stabilno?ci technicznej.

W rezultacie powsta? komfortowy fotel, ktry spe?nia najbardziej wygrowane wymagania, jest nadzwyczaj wygodny, tak?e po roz?o?eniu i podczas korzystania z funkcji spania.
- P?aska powierzchnia do spania jest dla pasa?erw nies?ychanie wa?na. Ulepszyli?my tak?e wiele innych szczeg?w, osi?gaj?c maksymalny poziom komfortu wyja?nia Bart Buyse. Zmiany obejmuj? ulepszenie poduszek pod wzgl?dem ergonomicznym i obni?enie pod?okietnikw, dzi?ki czemu w pozycji le??cej uzyskuje si? wi?cej miejsca. Pasa?er mo?e tak?e indywidualnie modyfikowa? pozycj? fotela (siedz?c? i le??c?) - bez konieczno?ci wstawania. Dodatkowo zapewniono wi?cej miejsca na podr?czne przedmioty oraz przestrze? baga?ow? w obr?bie samego Zastosuj fotela.

Kolejn? nowo?ci? jest innowacyjne rozmieszczenie foteli w kszta?cie litery V. Dwa s?siaduj?ce ze sob? fotele s? nachylone wzgl?dem siebie i rozmieszczone wzd?u? centralnej osi. Dzi?ki takiemu rozwi?zaniu Lufthansa spe?ni?a jedno z podstawowych ?ycze? klientw mo?liwo?? podr?owania przodem do kierunku lotu. Takie ustawienie foteli pozwoli?o rwnie? Lufthansie dwukrotnie zwi?kszy? odleg?o?? mi?dzy dwoma fotelami, co gwarantuje pasa?erom Klasy Biznes jeszcze wi?ksz? prywatno??.

Nowe fotele Klasy Biznes s? g?wnym elementem najwi?kszej dotychczasowej inwestycji Lufthansy dotycz?cej wyposa?enia samolotw. W ci?gu najbli?szych kilku lat linie wydadz? oko?o 3 miliardw euro na ulepszanie swoich produktw. Nowe fotele s? wyj?tkowo istotnym elementem podnoszenia komfortu pasa?erw podr?uj?cych w Klasie Biznes. Dodatkowymi elementami, wp?ywaj?cymi na zwi?kszenie komfortu podr?owania w Klasie Biznes, s? niew?tpliwie: dedykowane punkty odprawy baga?owej, mo?liwo?? przewiezienia wi?kszej ilo?ci baga?u bez dodatkowych op?at, ekspresowa kontrola bezpiecze?stwa, dost?p do komfortowych poczekalni Lufthansy na ca?ym ?wiecie
i wchodzenie na pok?ad poza kolejno?ci?. Ca?o?ci oferty dope?nia ekskluzywne menu pok?adowe i najwy?szej jako?ci obs?uga. - Wszystko to oznacza, ?e zapewniamy klientom Klasy Biznes szczegln? ekskluzywno?? podr?owania na ka?dym etapie podr?y podkre?la Bart Buyse. Modernizacja ca?ej mi?dzykontynentalnej floty Lufthansy, licz?cej ponad 100 samolotw, zajmie cztery lata.


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com