Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Luksusowe Dream Flights

TylkoLuksus − Polecamy
06 listopada 2011

Loty Dream Luxury Travel ™ to propozycja dla biznesmenów, którzy dysponuj? zasobnym portfelem, ale i  ?wiadomo?ci? jak cenny jest ich czas. Firma specjalizuj?ca si? w lotach-marzenie, docenia warto?? czasu i w zamian za powierzenie im zaufania (i pieni?dzy) zapewnia swoim klientom spokój ducha, najwy?sz? jako?? i luksusowe warunki.

 

 

Niezale?nie od miejsca rozpocz?cia czy zako?czenia podró?y - Ameryka Pó?nocna, Ameryka Po?udniowa, Europa, Azja czy Afryka – korzystaj?c z us?ug Dream Flights, do wyboru jest do 30.000 lotnisk w ró?nych zak?tkach ?wiata i 4000 najlepszych samolotów. Firma s?u?y profesjonaln? pomoc? w odnalezieniu optymalnego rozwi?zania w zakresie doboru najdogodniejszej trasy i najodpowiedniejszego, w kontek?cie zaspokojenia potrzeb nabywcy, samolotu.

 

 

Federal Aviation Administration okre?la normy dla przewo?ników wspó?pracuj?cych z Dream Flights Luxury Travel, co daje niepodwa?aln? gwarancj? wysokiej jako?ci ?wiadczonych us?ug. Dodatkowo firma sama wytycza surowe wymogi tak, aby standard lotu utrzymywa? si? na  najwy?szym poziomie.W zale?no?ci od ceny czarteru , która plasuje si? w granicach od 1.750 do 15.000 dolarów za godzin?, zainteresowanym zostanie zapewniony do w?asnej dyspozycji prywatny odrzutowiec, w ramach specjalnych przywilejów limuzyna, a nawet ochrona.

Polityka firmy ma na celu da? swoim klientom niepowtarzalny komfort, intymno??, poczucie presti?u, ale tak?e prze?amywanie stereotypu  o wy??cznie snobistycznym charakterze Dream Luxury Travel. Faktem jest, ?e na us?ugi które ?wiadczy sta? tylko bogaczy, lecz równie? pomaga potrzebuj?cym wspieraj?c ró?ne akcje, a nawet patronuj?c kilku programom charytatywnym. Marka jest wierna swojej dewizie opieraj?cej si? na dba?o?ci o niezawodn? sprawno?? techniczn? sprz?tu, zaufaniu, wspó?pracy, zaanga?owaniu i uczciwo?ci.

 

 

Kontakt

http://www.flydflt.com


Zamknij

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com