Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

 • home
 • news
 • galeria
 • regulamin
 • newsletter
 • faq

Regulamin strony internetowej www.tylkoluskus.pl

30 listopada 2010

Definicje

 1. W?a?ciciel
 2. Strona - strona internetowa umieszczona pod adresem www.tylkoluksus.pl
 3. U?ytkownik - osoba odwiedzaj?ca stron?.
 4. Reklamodawca - firma ?wiadcz?ca us?ugi reklamowe na stronie.

Postanowienia oglne

 1. Operatorem strony internetowej www.tylkolyksus.pl (zwanej dalej stron?) jest Sebastian Sok?
 2. Administratorem i pomys?odawc? strony jest Sebastian Sok?.
 3. Strona dost?pna jest w domenie internetowej www.tylkoluksus.pl
 4. Przeznaczenie strony:
  Przeznaczenie strony ma charakter oglno informacyjny z mo?liwo?ci? promowania produktw i us?ug firm i instytucji.
 5. U?ytkownicy korzystaj?cy ze strony zobowi?zani s? do przestrzegania obowi?zuj?cego w Polsce prawa oraz postanowie? niniejszego regulaminu.
 6. Sebastian Sok? zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawarto?ci strony i modyfikowania jej, bez uprzedzania u?ytkownikw o swoich zamiarach. Jakiekolwiek zmiany w regulaminie wchodz? w ?ycie wraz z umieszczeniem ich na tej stronie. Poprzez korzystanie ze strony u?ytkownicy wyra?aj? swoj? zgodne z regulaminem i s? nim zobowi?zani.

Prawa autorskie

 1. Zawarto?? strony chroniona jest polskim i mi?dzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materia?w zamieszczonych na stronach zastrze?one s? na rzecz W?a?ciciela b?d? firm i osb uprawnionych (m.in. partnerw handlowych, klientw).
 2. ?adna cz??? strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, uk?ady graficzne, grafiki) nie mo?e by? powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposb (elektroniczny lub mechaniczny) w??cznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na ta?my, dyskietki, p?yty CD/DVD lub przy u?yciu innych systemw i ?rodkw, bez zgody W?a?ciciela. Wyj?tkiem s? pliki zdj?cia umieszczone w zak?adce Download pod adresem
 3. Nazwy handlowe i nazwy towarw oraz firm wyst?puj?ce na stronie mog? by? lub s? znakami towarowymi zastrze?onymi lub nazwami zastrze?onymi odpowiednich firm lub ich w?a?cicieli.
 4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez U?ytkownika skutkuje odpowiedzialno?ci? prawn? okre?lon? w szczeglno?ci w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

Ochrona prywatno?ci

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z p?n. zm.) jest firma Marzena Grodzka. Dane osobowe U?ytkownikw s? przetwarzane przez firm?, w celu ?wiadczenia us?ug, archiwizacji, a tak?e w celach marketingowych dotycz?cych us?ug i produktw podmiotw wsp?pracuj?cych. U?ytkownik korzystaj?c ze strony nie b?dzie otrzymywa? informacji marketingowych i handlowych je?li nie wyrazi na to zgody.
 2. Dane U?ytkownikw oraz tre?ci ich wypowiedzi zamieszczonych w obr?bie strony mog? by? udost?pniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowi?zuj?cych przepisw prawa, w tym w?a?ciwym organom wymiaru sprawiedliwo?ci.
 3. U?ytkownicy maj? mo?liwo?? wgl?du do w?asnych danych osobowych i ich poprawiania. U?ytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach okre?lonych prawem pisemnego umotywowanego ??dania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Prywatno??, ochrona przed dost?pem osb nieupowa?nionych oraz inne mo?liwo?ci zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji s? przez nas chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

Korzystanie ze strony

 1. U?ytkownik mo?e korzysta? ze strony za po?rednictwem urz?dze? komunikuj?cych si? z Internetem (komputer, telefon) poprzez stosown? przegl?dark? internetow?. W?a?ciciel zastrzega sobie prawo do blokowania wybranych przegl?darek internetowych.
 2. Strona umo?liwia U?ytkownikowi:
  • zapoznanie si? z produktami i us?ugami firm, ktre s? ?wiadcz? us?ugi reklamowe.
  • mo?liwo?? dokonania zakupw tylko na stronach internetowych Reklamodawcw.
  • u?ytkownik za zgod? Reklamodawcy ma mo?liwo?? otrzymania informacji o adresie, kontakcie i innych produktach po zalogowaniu na stronie tylkoluksus.pl
  • pobieranie zdj?? i plikw tylko z zak?adki download, dost?pnej na stronie.
  • otrzymywanie raz w miesi?cu newslettera z opisem produktw i kontaktem do Reklamodawcw.

Postanowienia ko?cowe

 1. Obs?uga strony dok?ada wszelkich stara? w celu zapewnienia prawid?owego i nieprzerwanego funkcjonowania strony, a tak?e stara si? w jak najwi?kszym stopniu ograniczy? negatywne skutki zaistnia?ych problemw technicznych jednak?e nie udziela ?adnych gwarancji i nie zapewnia, ?e dzia?alno?? strony przebiega? b?dzie bez awarii i przerw, le??cych po stronie w szczeglno?ci sprz?tu b?d? oprogramowania. W zwi?zku z tym U?ytkownicy korzystaj? z niego na w?asn? odpowiedzialno??.
 2. W razie jakichkolwiek zastrze?e? do dzia?alno?ci strony oraz wszelkie zauwa?one nieprawid?owo?ci U?ytkownik mo?e zg?asza? poprzez wys?anie e-maila na adres kontaktMA?PAtylkoluksus.pl W?a?ciciel nie odpowiada za szkody po?rednie b?d? bezpo?rednie wyrz?dzone U?ytkownikom b?d? osobom trzecim, a tak?e utracone korzy?ci wynikaj?ce z jego dzia?ania, chyba, ?e szkody te powsta?y na skutek winy umy?lnej W?a?ciciela.
 3. W?a?ciciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w ka?dym czasie. Aktualny Regulamin b?dzie komunikowany U?ytkownikom poprzez jego umieszczenie na niniejszych stronach internetowych.

Wysy?ka mailingowa newsletterw.

1. Akceptuj?c regulamin wyra?asz zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sebastiana Soko?a, w celach marketingowych dotycz?cych us?ug i produktw firmy.
2. Akceptuj?c regulamin wyra?asz zgod? na otrzymywanie informacji handlowych drog? elektroniczn? na podany przez Ciebie adres e-mail, zgodnie z ustaw? z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z p?n. zm.)

Zaznaczamy, ?e w?a?ciciel portalu nie wysy?a SPAMU do u?ytkownikw, lecz tylko Newslletter portalu z najnowszymi artyku?ami, produktami i nowo?ciami ze ?wiata.


© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com