Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Sport i przygoda

04 maja 2012

UEFA z my?l? o najbardziej wymagaj?cych klientach biznesowych, kt髍zy chc? prze?ywa? sportowe emocje i budowa? wzajemne relacje w stadionowej biznes klasie, przygotowa?a specjalny program Corporate Hospitality Club Prestige na wszystkich polskich stadionach, w tym w Gda?sku. Za 53 dni 10 czerwca o godzinie 18:00 na gda?skim stadionie rozlegnie si? gwizdek rozpoczynaj?cy mecz UEFA EURO 2012 pomi?dzy W?ochami a Hiszpani?.

Pojedynek ten zosta? uznany przez ekspert體 i media za najatrakcyjniejszy mecz fazy grupowej turnieju.

Najwi?cej wniosk體 o przyznanie akredytacji otrzymali?my na mecz Hiszpanii z W?ochami. Zwykle dysponujemy 350 akredytacjami, kt髍e dzielimy mi?dzy poszczeg髄ne strony. W tym wypadku b?dziemy musieli rozszerzy? pul?, bior?c pod uwag? szerokie zainteresowanie zw?aszcza w?r骴 mi?dzynarodowych medi體 - poinformowa? dyrektor organizacyjny turnieju z ramienia UEFA Martin Kallen.

Mistrzowie ?wiata i Europy, reprezentacja Hiszpanii, rozegraj? wszystkie swoje mecze grupowe w燭r骿mie?cie, dzi?ki czemu Arena Gda?sk stanie si? miejscem wyj?tkowo atrakcyjnych zmaga?. Spotkania aktualnych mistrz體 z Chorwacj? i Irlandi? b?d? si? cieszy? du?ym zainteresowaniem zar體no w?r骴 zagranicznych kibic體, jak i polskich fan體 futbolu. Gda?sk to jedyne obok Warszawy polskie miasto, kt髍e b?dzie go?ci? rozgrywki UEFA EURO 2012 tak?e w fazie pucharowej. Wielkie emocje i oczekiwania zwi?zane s? tak?e z meczem ?wier?fina?owym, w kt髍ym drugi zesp? ,,polskiej grupy A zmierzy si? ze zwyci?zc? graj?cej na Ukrainie grupy B, w kt髍ej za faworyt體 uchodz? Niemcy oraz Holendrzy.


Z okazji mistrzostw do Gda?ska zawitaj? znane osobisto?ci ?wiata polityki, kultury, sztuki oraz biznesu. Szczeg髄nie dla tych ostatnich wydarzenie sportowe tej rangi jest fantastyczn? okazj? dla爌ozytywnego transferu najwy?szych emocji i niestandardowej komunikacji wzgl?dem udzia?owc體, kluczowych klient體 czy w?asnych pracownik體. Szczeg髄nie z my?l? o go?ciach biznesowych UEFA przygotowa?a program Corporate Hospitality Club Prestige sk?adaj?cy si? z dw骳h oddzielnych opcji. Pierwsz? z nich jest pakiet Club Prestige Platinum, kt髍y obejmuje dost?p do prywatnej lo?y, tzw.爠skyboxu. Natomiast druga to Club Prestige Gold - dost?p do otwartej strefy biznesowej z爉iejscami siedz?cymi, cateringiem, muzyk? 刲ive przed i po meczu. Obie opcje zawieraj? bilety na爉ecz pierwszej, czyli najlepszej kategorii. We wsp髄nej strefie Hospitality go?cie Club Prestige b?d? mieli wyj?tkow? okazj? ogl?da? wyst?py artystyczne i wzi?? udzia? w szeroko poj?tej ofercie rozrywkowej nawi?zuj?cej do tematyki pi?karskiej.

Wychodz?c naprzeciw potrzebom go?ci mi?dzynarodowych, kt髍zy chc? przyjecha? do Gda?ska, UEFA zdecydowa?a o sprzeda?y wszystkich pakiet體 biznesowych w wariancie pojedynczych spotka? zar體no w Club Prestige Gold jak i Platinum. Pojedyncze pakiety na wybrane mecze w ramach fazy grupowej w Gda?sku, w strefie Gold, dost?pne s? w cenie 1450 za ka?dy, natomiast na ?wier?fina? nale?y przeznaczy? bud?et w wysoko?ci 1850 .

Seria wszystkich rozgrywanych w Tr骿mie?cie spotka? grupowych dost?pna jest w ramach pakietu stadionowego o nazwie 揋da?sk 3 i oferowana jest w cenie 2900 za pakiet Gold, czyli oko?o 966 za osob? na jednym meczu.


Za 10-osobowy 剆kybox na mecz Hiszpania W?ochy nale?y zap?aci? 22500 , czyli 2250 za爉iejsce. Taka sama lo?a na mecz ?wier?fina?owy kosztuje 28 500 , zatem 2850 爖a osob?. Je?li jednak kto? zdecydowa?by si? zaprosi? swoich go?ci na wszystkie mecze w Gda?sku do Club Prestige Platinium, to zap?aci 8 800 za pojedyncze miejsce w 10- lub 20-osobowej lo?y, mog?c na ka?dy mecz zaprosi? innych go?ci.

Pakiety Club Prestige mo?na naby? wy??cznie przez zesp? konsultant體 UEFA. Wi?cej informacji mo?na uzyska? wysy?aj?c e-mail na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. oraz pod numerem telefonu +48 22 500 94 44.


Zamknij

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com