Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Zdrowie i uroda

Massager Cellulite VelaSmooth w przegl?dzie

11 lutego 2011

Coraz wi?cej osb w ci?gu dnia, podczas za?atwiania r?nych spraw chce zrelaksowa? si?, jednocze?nie odbywaj?c pe?nowarto?ciowy zabieg. Sta?o si? to mo?liwe, dzi?ki znacznemu skrceniu czasu wybranych zabiegw, przy jednoczesnym poprawieniu ich efektywno?ci.

Przyk?adem mo?e by? VelaSmooth

Cellulit i niekszta?tna sylwetka to dla wielu osb problemy aktualne przez ca?y rok. Ocenia si?, ?e dotykaj? one 80% kobiet powy?ej 20 roku ?ycia. Nic wi?c dziwnego, ?e coraz wi?cej osb zg?asza si? po pomoc.

Badania nad cellulitem.

Badania nad fizjologi? powstawania cellulitu, zwanego potocznie "skrk? pomara?czow?", prowadzone s? od ponad 30 lat. Ten defekt kosmetyczny prbuje si? usuwa? r?nymi metodami. Szczeglnie rozpowszechnione s? metody nieinwazyjne: leczenie farmakologiczne i techniki masuj?co-ss?ce (masa? endermologiczny). Uzyskiwane efekty nie s? jednak na tyle zadawalaj?ce, aby mo?na uzna? problem cellulitu za rozwi?zany.

Nowe spojrzenie i leczenie.

Badania nad fizjologi? cellulitu wykaza?y, ?e nieprawid?owo?ci w strukturze tkanki t?uszczowej wyst?puj? ju? w skrze w?a?ciwej, a wi?c znacznie g??biej ni? oddzia?ywanie dotychczas stosowanych metod i ?rodkw. Rwnie? zwi?kszenie metabolizmu "spalania t?uszczw" podczas jednego zabiegu masuj?co-ss?cego by?o niezadowalaj?ce. St?d zalecenia wykonywania nawet 20 zabiegw.

Rewolucyjnym krokiem w usuwaniu cellulitu by?o opracowanie w roku 2002 przez firm? Syneron technologii ELOS. W oparciu o t? technologi? w 2004 roku wprowadzono na rynek aparat VelaSmooth do kszta?towania sylwetki. VelaSmooth nie tylko skutecznie usuwa cellulit, ale rwnie? redukuje miejscowe przerosty tkanki t?uszczowej i zwi?ksza uj?drnienie skry. Poprzez rwnoczesne aplikowanie trzech energii: mechanicznej, w postaci impulsowego podci?nienia (ssania) i masa?u obracaj?cymi si? rolkami, ?wietlnej, odpowiedzialnej za stymulacj? mikrokr??enia, zwi?kszenie natlenienia tkanek, nagrzewanie podskrnej tkanki t?uszczowej do g??boko?ci ok. 5 mm oraz zwi?kszenie elastyczno?ci skry,bipolarnego pr?du wysokiej cz?stotliwo?ci (RF) nagrzewaj?cego tkank? t?uszczow? na g??boko?ci do 15 mm uzyskano now? jako??: masa? enderonologiczny (czyli oddzia?ywanie na g??boko?ci skry w?a?ciwej) oraz przy?pieszenie "spalania t?uszczu" (metabolizm znacz?co wzrasta, gdy ro?nie temperatura tkanki).

KONTAKT
TELEFON

SALON ODNOWY NEA
00-020 Warszawa ul.Chmielna 30
pon.-pt.: 09:00-20:00 sobota: 9:00-15:00 (w innych godzinach tylko na zapisy)

TELEFON
KONTAKTStrona internetowa

tel.: (022) 654 05 26 kom.: (0) 605-546-545

ADRES SRONY
TELEFON
Joomla Extensions
by JoomSimple


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com